Odense Omnibus - Volvo B513

Odense Omnibus nr. 11 (1948 - 1952) - Odense Bytrafik nr. 3 (1952 - 1964). Photo: © Archive Niels-Folke Vallin Odense Omnibus nr. 12 (1948 - 1952) - Odense Bytrafik nr. 4 (1952 - 1964). Photo: © Archive Niels-Folke Vallin
Odense Omnibus nr. 15 (1948 - 1952) - Odense Bytrafik nr. 7 (1952 - 1964) - Nyborg Bytrafik (1964 - 1967). Photo: © Archive Niels-Folke Vallin Odense Omnibus nr. 16 (1948 - 1952) - Odense Bytrafik nr. 8 (1952 - 1964) - Billund Airport (1964 - 1965). Photo: © Archive Niels-Folke Vallin

Tilbage - Zurück - Back